Algemene Voorwaarden Leveringsvoorwaarden & alg. voorwaarden dienstverlening
Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Earthly-designs en de klant waarop Earthly-designs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Earthly-designs voor de uitvoering waarvan door Eternal-designsderden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Earthly-designsen zijn directie.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Earthly-designs en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Earthly-designs niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Earthly-designs in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Betalingen en prijzen
2.1  Alle door Earthly-designs vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen
2.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
2.3 Earthly-designs kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.5 Earthly-designs geeft twee maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Earthly-designs.
2.6 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de bestelling meer bedraagt dan 5% en plaatsvindt binnen drie maanden na het plaatsen van de bestelling, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Earthly-designs alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Earthly-designs rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
2.7 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
2.8 De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Earthly-designs verschuldigde.
Overeenkomsten, Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Earthly-designs zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Earthly-designs kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres. De klant en Earthly-designs komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Earthly-designs gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.4 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Earthly-designs alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Earthly-designs rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven  met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de diensten/producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Earthly-designs garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.6 Earthly-designs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap
3.7 Earthly-designs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.8 Indien door Earthly-designs of door Earthly-designs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.9 Levering geschiedt af bedrijf van Earthly-designs. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Earthly-designs gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
Levering
4.1 Na uw bestelling ontvang u van ons een bevestiging met alle betalingsgegevens en een bestelnummer. Dit nummer graag bij uw betaling vermelden. Wij versturen de bestelde artikelen in de regel binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling.
4.2 De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.3 Alle verzendkosten zijn volgens de standaard TNT tarieven en zijn voor rekening van de koper. U kunt dus zelf aangeven als u aangetekend (of op een andere manier) wilt verzenden anders zal dit via de standaard verzendmethode plaatsvinden.
4.4 Indien een besteld artikel (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard word u hiervan direct op de hoogte gesteld. U ontvangt uw bestelling in één keer. Als u meer dan één product tegelijk bestelt, geldt de langste levertijd. Mocht u onverhoopt binnen dertig dagen na bestellen nog geen product heeft ontvangen, kunt u uw bestelling zonder kosten annuleren tenzij anders overeen gekomen.
4.5 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Alle velden op het bestelformulier dienen correct te worden ingevuld om een bevestiging van uw bestelling en een correcte afhandeling mogelijk te maken.
Ruilen / retourneren en herroepingsrecht
5.1 Wanneer u niet tevreden bent over het artikel, kunt u het binnen 7 werkdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen retourneren. Het product moet ongeopend geretourneerd worden en de verpakking mag niet beschadigd zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Indien u een bedrag vooruit heeft betaald, dan zal er zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
5.2 Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
5.3 Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat het zichttermijn is verstreken.
5.4 De verzend-,  verpakkings- en arbeidskosten van de bestelling zijn voor rekening van de Klant en zullen op basis van nacalculatie bekend worden gemaakt. Deze kosten worden verrekend met het retourbedrag. Alleen wanneer er sprake is van een fabricagefout, kunt u het artikel gratis omruilen.  Hiervoor dient u contact op te nemen met Earthly-designs.
Garantie en aansprakelijkheid
6.1 Earthly-designs geeft twee maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Earthly-designs.
6.2 Earthly-designs is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Earthly-designs. Earthly-designs is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
6.3 Indien Earthly-designs,  om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
6.4 Earthly-designs kan internetsite links opnemen in haar site naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Earthly-designs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1 Earthly-designs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Earthly-designs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Earthly-designs kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7.2 Voorts is Earthly-designs bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Earthly-designs kan worden gevergd.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Earthly-designs op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Earthly-designs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.4 Indien Earthly-designs tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Earthly-designs gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Earthly-designs gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Earthly-designs, zal Earthly-designs in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Earthly-designs extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Earthly-designs anders aangeeft.
7.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Klachten
8.1 Wij verzoeken u de geleverde producten direct na ontvangst te controleren. Heeft u onverhoopt klachten over een door ons geleverd product, dan kunt u contact met ons opnemen via klachten@earthly-designs.com. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing zoeken.
Persoonsgegevens
9.1 Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mail adres en factuuradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
9.2 Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de nieuwe producten en de ontwikkelingen van Earthly-designs. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@earthly-designs.com . Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
9.3 Wanneer u vragen en/of opmerkingen aan Earthly-designs verstuurt, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers.
9.4 Earthly-designs zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement. Earthly-designs neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Earthly-designs niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Kamer van Koophandel
12.1 Earthly-designs geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Den Haag onder nummer 62361112
Het BTW-indentificatienummer is NL 854787033B01
© Earthly-designs